samorządowy serwis informacyjny
Dzisiaj jest 18-07-2024
szukaj
szukaj
Edukacja
Powiat oświatowy

Informacja

2019-03-04
 
Równolegle z reformą administracyjną Polski, która od 1 stycznia 1999 r. m.in. przywróciła zlikwidowane w 1975 r. powiaty, 1 września 1999 r. zaczął funkcjonować nowy trzystopniowy ustrój szkolny. Składały się nań: sześcioletnia szkoła podstawowa, trzyletnie gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne. Nowy system zarządzania przewidywał pozostanie szkół podstawowych i nowo powstałych gimnazjów pod zarządem gmin oraz przejście szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych oraz placówek szkolno-wychowawczych, pod zarząd powiatów. Oznaczało to, iż jednostki samorządowe stały się organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe. Stały się więc odpowiedzialne za ich funkcjonowanie od strony organizacyjnej i finansowej. Zadania oświatowe realizowane w powiatach zaczęły być finansowane z przyznawanej powiatom części oświatowej subwencji ogólnej.
 
Powiat Wolsztyński stał się organem prowadzącym dla: Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie, Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolsztynie oraz Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach. Szkoła ponadgimnazjalna w Przemęcie została na podstawie porozumienia przekazana do prowadzenia przez Gminę Przemęt.
 
Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie

Zespół Szkół Zawodowych został utworzony w 1975 r., po przekształceniu ówczesnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w placówkę grupującą kilka typów szkół. Siedziba przy ul. Kusocińskiego powstała w 1968 r. W 1996 r. rozpoczęła się rozbudowa. Do istniejącego obiektu dobudowano nowe skrzydło zawierające nowoczesne sale lekcyjne, pracownie komputerowe, bibliotekę, czytelnię i szatnię. Po przejściu ZSZ pod „opiekę” Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, powstały kolejne obiekty. m.in. w 2005 r. warsztaty szkolne (koszt 500 tys. zł), w 2009 r. boisko wielofunkcyjne „Orlik” (1.149.406 zł), czy w 2010 r. bieżnia (237. 948 zł).
W 2012 r. w związku z reformą szkolnictwa zawodowego ruszyła kolejna rozbudowa obiektu.  Placówka zyskała kilkanaście pomieszczeń do nauki, salę konsumpcyjną z kuchnią i bufetem, zmywalnię i obieralnię, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia sanitarne dla personelu, ciąg socjalny oraz aulę z zapleczem. W grudniu 2012 r. odbył się odbiór techniczny I etapu inwestycji, który polegał na wybudowaniu piwnicy budynku wraz z parterem. Koszt - 578.378, 01 zł. Z kolei w sierpniu 2013 r. odbył się odbiór techniczny II etapu, który obejmował m.in. wykonanie ścian i stropu pierwszego i drugiego piętra, wykonanie więźby dachowej nad klatką schodową, pokrycia dachu, schodów żelbetowych oraz osadzenie okien. Koszt - 636 483,83 zł. III etap inwestycji polegał na  budowie  nowego  obiektu dydaktycznego, co  pochłonęło  2.783.990,00 z budżetu powiatu.  
Szkole od 2007 do 2017 r. szefował Andrzej Wawrzynowicz, który zastąpił Tadeusza Śnitę. W 2017 r. konkurs na dyrektora wygrał Ireneusz Rajman. W placówce, do której aktualnie uczęszcza 1.159 uczniów, pracuje 83 nauczycieli. W technikum uczy się 646 uczniów, w szkole branżowej I stopnia (wraz z oddziałami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej) 457 uczniów (w tym 14 uczniów w szkole specjalnej), w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych 56 uczniów. Placówka systematycznie poszerza ofertę edukacyjną. W chwili obecnej największą popularnością w technikum cieszą się kierunki: logistyk, informatyk, mechatronik  i ekonomista. Placówka jest przystosowana do przyjmowania uczniów niepełnosprawnych. Specjalna winda pozwala im przemieszczać się między piętrami. Dyrekcja szkoły i władze powiatu robią wszystko, aby maksymalnie podnosić jakość kształcenia branżowego. Od listopada 2013 r. szkoła realizuje umowę   z Politechniką Poznańską o współpracy w ramach projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” (teraz „Czas zawodowców – bis”).  Dzięki temu uczniowie ZSZ mają możliwość korzystania  z Wielkopolskiego Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, e-learningu, praktyk i staży. Szczególne znaczenie ma możliwość praktyk w specjalnie stworzonych na potrzeby projektu laboratoriach. Są to nowoczesne stanowiska związane z takimi zawodami jak: technik ekonomista, handlowiec, mechatronik, informatyk czy logistyk.  Dzięki programowi Erasmus+ uczniowie wyjeżdżają na zagraniczne staże do pracodawców m.in.  w Niemczech czy Hiszpanii.
 
 

Pragniemy poinformować, iż w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie realizowany jest projekt pt.: „Przyszłość w Twoich rękach – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego z powiatu Wolsztyńskiego”.

 

Całkowita wartość projektu: 1 137 543,96 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 018 466,04 zł

 

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia w Wolsztynie w wyniku podniesienia kompetencji/kwalifikacji zawodowych wśród 415 uczniów (182 kobiet), w szczególności poprzez udział w stażach zawodowych, doradztwie zawodowym, szkoleniach/kursach dla uczniów.
 Kolejnym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Wolsztynie w wyniku doposażenia pracowni zawodowych oraz podniesienia kompetencji/ kwalifikacji zawodowych 20 nauczycieli (8 kobiet).

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020.

 

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
1. Kursy/szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji/kompetencji zawodowych uczniów Technikum z Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie.
2. Kursy/szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji/kompetencji zawodowych uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia z Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie.
3. Staże/ praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie.
4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów z Technikum I Branżowej Szkoły I stopnia z ZSZ w Wolsztynie.
5. Tworzenie w ZSZ w Wolsztynie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów - wyposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach.
6. Doskonalenie kwalifikacji/kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego,instruktorów praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie.

 
 


Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie
 
Placówka z bogatymi tradycjami, w obecnej formuje organizacyjnej funkcjonuje od 1976 r. kiedy to utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących, w którym w chwili obecnej nauka odbywa się jedynie w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie (w chwili obecnej nie ma naboru do LO dla dorosłych).
Od 1999 r. dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie placówka jest sukcesywnie modernizowana. W 2002 r. wyremontowano salę gimnastyczną za 112.365,00 zł, w 2008 r. stołówkę szkolną (za 52.723,61 zł), w 2009 r.  wybudowano boisko Orlik (za 739.244,00 zł), w listopadzie 2013 r. została podpisana umowa w sprawie przebudowy dachu na budynku ZSO, która ostatecznie zakończyła się w 2016 r.
Szkołą  od 2007 r. kieruje Katarzyna Lulkiewicz  (jej poprzednikiem był Feliks Matuk).  W placówce, do której uczęszcza   695 uczniów, pracuje  53 nauczycieli.  Ta prestiżowa szkoła, o bogatych tradycjach, może pochwalić się skutecznością w przygotowaniu do matury.  Zdawalność sięga każdego roku 100%, lub niemal 100%. W swojej  ofercie edukacyjnej placówka proponuje  aktualnie siedem kierunków kształcenia.
W 2019 r. ZSO rozpoczęło realizację projektu unijnego "Inwestujemy w Edukację" o łącznej wartości projektowej 247.500,00 zł, z czego 235.125,00 zł zostanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach projektu, którego realizacja zaplanowana jest na 30.06.2020 r. zaplanowane zostały następujące działania: przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów, wsparcie nauczycieli dotyczące podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć oraz wykonywanej pracy z uczniami, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych  niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
ZSO posiada internat (w budynku Starostwa Powiatowego), w którym przebywa aktualnie  23 uczniów.  
 
Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie

Placówka, której historia nierozerwalnie wiąże się z dziejami oświaty rolniczej na Ziemi Wolsztyńskiej, pod obecną nazwą funkcjonuje od 2003 r. (wcześniej był to Zespół Szkół Rolniczych). Do szkoły, którą od 1989 r. do 2016 r. kierował  Jerzy Rusin, a od 1.09.2016 r. Artur Walczak-Mortezaei, uczęszcza 293 uczniów, z którymi pracuje 46 nauczycieli. Placówka proponuje 10  kierunków kształcenia w technikum i dwa w branżowej szkole I stopnia. Planowane jest wznowienie  naboru na kierunek technik awionik w formie  klasy mundurowej. Od 1957 r. placówka posiada internat, w którym aktualnie przebywa 21 uczniów oraz warsztaty szkolne.
Wydarzeniem na skalę krajową było utworzenie w 2003 r. Technikum Lotniczego, którego ukończenie pozwalało na wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego. Od 2008 r. ZSRiT zarządza lądowiskiem cywilnym Powodowo z trawiastym pasem startowym. Placówka jest sukcesywnie modernizowana. W 1999 r. wybudowano dwie kotłowie gazowe z przyłączem do sieci za 800 tys. zł., w 2002 r. wymieniono za 250 tys. zł stolarkę okienną, w 2006 r. wybudowano hangar samolotowy (za 120 tys. zł), w 2009 r. dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizacji budynku sali gimnastycznej ( za 370 tys. zł), w 2010 r. wykonano remont stadionu lekkoatletycznego z bieżnią tartanową za 297.665 zł, w 2012 r. wykonano za 200 tys. zł termomodernizację budynku dydaktycznego oraz wybudowano kompleks boisk Orlik 2012 za 1.125 tys. zł.
W listopadzie 2013 r. szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej. Umowa dotyczy szeroko pojętej współpracy w zakresie realizacji projektów współfinansowanych przez UE, a ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji uczniów i pracowników.
W latach 2016-2018 szkoła realizowała projekt unijny „Podniesienie jakości kształcenia poprzez nowoczesną edukację zawodową w Powodowie”, w ramach której otrzymała 1.224.968,40 zł dotacji na dodatkowe kursy zawodowe dla uczniów technikum oraz kupiła ciągnik rolniczy z agrotroniką na potrzeby dydaktyczne uczniów.

Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie

Placówka powołana w 1999 r. zajmuje się edukacją oraz opieką rewalidacyjno -rehabilitacyjną uczniów w klasach: I-VIII szkoły podstawowej, III gimnazjum (ostatni rocznik), I-III szkoły przysposabiającej do pracy, w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych, w zespole wczesnego wspomagania rozwoju. Placówka posiada odpowiednią bazę dydaktyczno - rewalidacyjno - rehabilitacyjną, między innymi: sale techniki (gospodarstwa domowego, obróbki drewna i metalu), gabinet informatyki, gabinety kinezyterapii, gabinet hydroterapii, salę rehabilitacji ruchowej, gabinet integracji sensorycznej (SI), gabinet audio - psycho - lingwistyczny (Tomatisa), pracownia EEG-Biofeedback, basen rehabilitacyjny, gabinety logopedyczne, gabinety psychologa i pedagoga, sale Snoezelen (stymulacja polisensoryczna). W 2017 r. zakupiono dwie sztuki tablic interaktywnych wraz z głośnikami i rzutnikami w ramach Rządowego Projektu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury „Aktywna Tablica”.  
Do szkoły, którą od 2011 r. kieruje Hanna Strugała Rozynek (jej poprzednikiem był Henryk Kaźmierczak), uczęszcza 252 dzieci: do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 – 155, do Gimnazjum Specjalnego Nr 4 - 29, do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy - 17, na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – 52, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim 21. Z uczniami pracuje 64 nauczycieli i terapeutów. Szkoła jest organizatorem Wojewódzkich Spotkań Grup Kolędniczych i Regionalnych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych.
Najważniejszą  inwestycją była rozbudowa w 2006 r. budynku nr 2, dzięki której powstało Środowiskowe Centrum Rehabilitacji. Koszt - 3.653.477,57 zł. A w 2013 r. w ramach projektu „Cyfrowa szkoła” placówka została wyposażona w nowoczesny sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnej. W 2016 r. przy budynku szkoły wybudowano boisko sportowe na potrzeby edukacyjne uczniów, zaś w 2018 r. dokonano wymiany drzwi zewnętrznych na specjalne z samozamykaczami, otwierane kodowo (z domofonami), co znacznie zwiększyło bezpieczeństwo uczniów podczas przebywania w szkole.  

Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach
Dom istnieje od 1958 r. Jest placówką opiekuńczo-wychowawczą zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, z terenów ekologicznie zagrożonych, środowisk    miejskich i wiejskich, z deficytem zdrowotnym, zagrożonych niedostosowaniem społecznym w formie. Formy pobytu: turnusy edukacyjne, promujące zdrowie, integracyjne oraz terapeutyczne, kolonie letnie i zimowiska. DWD realizuje cele przyjęte przez Europejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie. W placówce, którą od 1998 r. kieruje Sławomir Stephan, pracuje ośmiu nauczycieli.
Najważniejsze inwestycje w minionym 15-leciu to: zakup samochodu Fiat „Ducato” w 1999r. (61 tys. zł), sieć gazowa w 2000 r. (78 tys. zł), remont sieci sanitarnej w 2002 r. (68 tys. zł), remont części dachu w 2012 r. (110 tys. zł), dostosowanie do przepisów p-poż., na bieżąco realizowane są doraźne remonty.
 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolsztynie
 
Placówka istnieje od 1970 r. Od 2007 r. kieruje nią Magdalena Molicka, która zastąpiła Daniela Maciejewicza. W poradni mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Wolsztynie pracuje 15 osób (pedagodzy, psycholodzy i logopedzi). W jej rejonie działania jest ponad 13 tys. uczniów. W roku szkolnym 2017/2018 z pomocy pracowników poradni skorzystało 1.082 osób.
Główne zadania placówki: doradztwo zawodowe, działania profilaktyczne (uzależnienia, zachowania ryzykowne, niepowodzenia szkolne, zaburzenia mowy), wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego, terapia (zaburzenia zachowania i emocji, znaczne trudności w nauce szkolnej). Poza badaniami diagnostycznymi poradnia prowadzi konsultacje.
Warto dodać, ze w latach 2008-2010 poradnia realizowała dwa duże projekty unijne. "Zaplanuj swoja przyszłość" to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez EFS. Ogólna wartość wyniosła prawie 130 tys. zł. Celem projektu było wsparcie 720 uczniów techników oddziaływaniami z zakresu pośrednictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt "Razem w przyszłość" był realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wolsztynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (współfinansowany przez EFS). Ogólna wartość wyniosła prawie 233 tys. zł. Celem ogólnym projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna oraz integracja społeczna rodzin.

Zespół Szkół w Przemęcie
 
W 1996 r. została powołana szkoła ponadgimnazjalna w Przemęcie. Jej organem prowadzącym jest Gmina Przemęt. Dyrektorem jest Katarzyna Wiśniewska (wcześniej placówką kierowała Halina Pohl i Zdzisława Bessmann). W chwili obecnej kształcenie odbywa się tylko w Technikum Ekonomicznym (zdobywca srebrnej tarczy „Perspektyw” dla jednego z najlepszych techników w Polsce) oraz szkole branżowej I stopnia, która kształci w klasach wielozawodowych. Do 2009 r. w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wchodziło Technikum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa, w 2009 r. utworzono Liceum Ogólnokształcące, a w 2013 r. Technikum Hotelarskie. Od 2013 r.w/w placówki wchodzą w  skład Zespołu Szkół, który prowadzi    edukację na    trzech   poziomach: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Obecnie do szkoły ponadgimnazjalnej uczęszcza 132 uczniów, pracuje z nimi 15 nauczycieli. 

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
tel. +48 68 384 56 62
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
mapa powiat gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2019.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt
liczba odwiedzin: 25826889
online: 1
© 2019 MBEST