Mamy nowych nauczycieli mianowanych2019-08-06 14:17:00  
Z przyjemnością zawiadamiamy, że trzech nauczycieli kontraktowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie, w poniedziałkowe przedpołudnie (5 bm.) pomyślnie zdało egzamin na wyższy stopień zawodowy. 

Egzaminy odbyły się w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie przed powołanymi na mocy uchwał Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego komisjami, w których skład weszli: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, wicedyrektor szkoły, w której nauczyciele są zatrudnieni, a także dwóch ekspertów z listy prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty. Komisjom przewodniczył starosta Jacek Skrobisz.

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji