Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim2024-05-09 14:56:00  

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 
Cel Projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 566 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 9 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 90 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.
 
Grupa docelowa
 
Z terenów powiatów Gostyńskiego, Grodziskiego, Kościańskiego, Leszczyńskiego, Międzychodzkiego, Nowotomyskiego, Rawickiego, Wolsztyńskiego oraz Miasta Leszno:
 
– dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,
– usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,
– podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.
 
Zadania realizowane w projekcie
– diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne,
– działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,
– działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,
– usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,
– wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.
 
Efekty projektu
– wzmocnienie rozwoju  psychologiczno-społecznego dla 566 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia,
– poprawa funkcjonowania 48 rodzin zastępczych,
– objęcie wsparciem 90 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,
– rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej.
 
Wartość projektu (całkowity koszt projektu)
14 996 567,91 zł
 
Kwota dofinansowania UE
10 497 597,53 zł
 
Partner wiodący:
Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Partnerzy:
 
– Powiat Gostyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
– Powiat Grodziski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.
– Powiat Kościański/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
– Powiat Leszczyński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie
– Powiat Międzychodzki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie
– Powiat Nowotomyski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu
– Powiat Rawicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu
– Powiat Wolsztyński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie
– Miasto Leszno/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie
 
KONTAKT w sprawie projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie
telefon 661 390 991