Małe granty 20242024-03-07 13:13:00  

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 571) oraz zgodnie z ust. 5.4. i ust. 5.5. załącznika do informacji o naborze ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z pominięciem otwartego konkursu Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego przekazuje złożone oferty.