Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku2023-12-28 15:41:00  
Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. i jednocześnie informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w zakresie:
•    Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
•    Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
•    Turystyka i krajoznawstwo,
•    Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 
Termin realizacji zadań obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 2 stycznia 2024 roku, a kończy nie później niż 31 grudnia 2024 roku.
Każda oferta zgłaszana do konkursu powinna mieć załączone:
•    kopię aktualnego odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru stanowiącego o podstawie działalności podmiotu,
•    kopię aktualnego statutu lub regulaminu,
•    klauzulę RODO.
 
Wygenerowana w systemie Witkac.pl (link do generatora: https://witkac.pl/Account/Login ) i wydrukowana oferta powinna być złożona wraz z załącznikami (bezpośrednio lub w drodze wysyłki pocztowej) w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn, w zamkniętej kopercie z opisem: nazwa oferenta, oznaczenie numeru zadania (określonego w § 1 ogłoszenia o konkursie) do dnia 1 lutego 2024 roku do godz. 12.00.
Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.
 
 
Osoba do kontaktu:
Marcelina Kurowska
I piętro, pok. 110
organizacje@powiatwolsztyn.pl
tel. (68) 384 56 04