Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowe2023-09-08 11:52:00  

Projekt nr RPWP.09.03.02-30-0017/20 -00
pt. „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej „
w ramach
Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”
Działanie 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolonej”
Podziałanie 9.3.2. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu 9 616 933,28 PLN
Wkład Funduszy Europejskich 8 174 393,28 PLN

 

Projekt obejmuje swym zakresem modernizację / przebudowę pomieszczeń w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie (wraz z budową budynku warsztatów do praktycznej nauki zawodu) oraz w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie.
Projekt obejmuje również zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego, w ZSZ w Wolsztynie do pracowni: projektowania i programowania CAD/CAM/CNC, montażu i projektowania urządzeń mechatronicznych, pracowni logistycznej, pracowni informatycznych, matematycznych,mechatronicznej, fizycznej, pracowni językowych, pracowni BHP i edukacji dla bezpieczeństwa, rysunku technicznego, materiałoznawstwa i technologii przetwarzania drewna, pracowni zawodów: technik robót wykończeniowych w budownictwie i technik budownictwa.


W Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie: pracowni komputerowych, pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, pracowni biologii, pracowni weterynarii - kształcenie w zawodzie technik weterynarii, pracowni elektrycznej - kształcenie w zawodzie technik elektryk, pracowni geodezji.

 

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w ZSZ w Wolsztynie oraz ZSRiT w Powodowie poprzez rozbudowę / modernizację istn. pracowni, utworzenie nowych pracowni kształcenia zawodowego oraz zakup sprzętu dydaktycznego i wyposażenia. Realizacja celu przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu wolsztyńskiego.


Głównym celem projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru funkcjonalnego powiatu wolsztyńskiego poprzez inwestowanie w szkolnictwo kształcenia zawodowego. Efektem będzie stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej.


Cele szczegółowe przedsięwzięcia:
- wyrównywanie szans rozwojowych między regionami;
- umożliwienie dostępu do infrastruktury edukacyjnej w zgodzie z politykami horyzontalnymi;
- wzrost aktywności zawodowej mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi wkraczających na rynek pracy;
- dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- realizacja polityk horyzontalnych UE;
- wyrównywanie szans w dostępie do edukacji;
- odpowiedź na zdiagnozowane zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy;
- podniesienie jakości i poziomu kształcenia w placówkach kształcenia zawodowego;
- lepsze przygotowanie przyszłych pracowników do wejścia na rynek pracy;
- odpowiedź na realne zapotrzebowanie ze strony lokalnych pracodawców;
- odpowiedź na oczekiwania mieszkańców;
- odpowiedź na założenia ważnych dokumentów strategicznych;
- poprawa jakości i poziomu nauczania;
- rozwój kompetencji kluczowych;
- poprawa estetyki miejsca;
- rozwój społ.-gosp. powiatu wolsztyńskiego.