Cyfrowy Powiat - informacja2022-11-01 11:51:00  

Powiat Wolsztyński pozyskał grant w wysokości 172293,00 zł z rządowego programu Cyfrowy Powiat. Projekt grantowy realizowany jest w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

 

Celem projektu jest wsparcie JST w zakresie usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

 

Koncepcja realizacji grantu przewiduje m.in.:

  • Przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa,
  • Zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa systemu poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań sieciowych
  • Zakup i wdrożenie nowoczesnych Next Generation Firewall oraz ich przyłączenie do istniejącego analizatora logów co podniesie bezpieczeństwo pracy zdalnej, umożliwi lepszą kontrole dostępu do danych urzędu oraz wyeliminuje zagrożenia z zewnątrz sieci.
  • Zakup szkoleń dla Administratora Systemu z zakresu bezpieczeństwa systemu Windows oraz z zakresu obsługi i konfiguracji oprogramowania Axence nVision.
  • Zakup szkoleń z cyberbezpieczeństwa dla pracowników starostwa i wybranych jednostek podległych.

 

Realizacja działań w ramach ww. grantu wpłynie bezpośrednio na rozwój cyfrowy powiatu wolsztyńskiego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.