Gminny Program Rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn2022-11-17 13:14:00  

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Wolsztyn przystąpiła do opracowania pn. Gminnego programu rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2023-2032. W ramach prac zostaną wyznaczone i wskazane do rewitalizacji obszary zdegradowane, a także działania zmierzające do poprawy aktualnego stanu gminy poprzez likwidację negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.Jedną z form udziału społeczności lokalnej w tworzeniu tego dokumentu jest badanie ankietowe. Jego celem jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji przestrzeni gminnej oraz oczekiwanych działań, mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze.

 

Z tego powodu prosimy Państwa o poświęcenie kilku minut na wypełnienie niniejszego formularza.

 
https://gpr-wolsztyn.webankieta.pl/

 

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystane tylko na potrzeby opracowania.