Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki organizacji2019-02-27 00:00:00  
Prezesi  Fundacji / Stowarzyszeń

Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Od zeszłego roku zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając się na stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się podmioty organizujące m.in. loterie fantowe bez względu na formę prawną prowadzonej działalności.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) – 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 20 i 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2017 poz. 210 ze zm.) oraz art. 14a ustawy o fundacjach (Dz. U. 2018 poz. 1491), Starosta Wolsztyński, pełniąc funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą  o złożenie wyjaśnienie w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru):

1. czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji,

2. czy Państwa organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się m.in. loterie fantowe.

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osoby umocowane do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 grudnia 2018 r.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.